Gode råd

Indflytning

Lejer har efter lejelovens §9, stk. 1, krav på at få stillet de lejede lokaler til rådighed i god og forsvarlig stand fra lejeaftalens begyndelse. Dette betyder, at det lejede skal være rengjort, ruderne skal være hele, og udvendige døre forsynet med brugbare låse og tilhørende nøgler.

Ved indflytning bliver der typisk udarbejdet en indflytningsrapport mellem lejer og udlejer. Har udlejer mere end én beboelseslejlighed, er det et lovkrav, at der bliver udfærdiget en indflytningsrapport.

Udlejer/administrator udfylder typisk i praksis selv indflytningsrapporten og beder lejer om en underskrift på denne. Faldgruben er her, at mange lejere først efterfølgende opdager, at fx gamle og slidte gulve er krydset af som nyt(N i rapporten). Det er derfor vigtig at være ekstra opmærksom og kritisk, når der bliver lavet en indflytningsrapport. Er du uenig i noget, skal det påføres indflytningsrapporten.

Har udlejer mere end én beboelseslejlighed, og bliver der ikke afholdt et indflytningssyn inden for 14 dage efter indflytningsdag, kan udlejer ved fraflytning ikke kræve, at lejer skal hæfte for udførelsen af vedligeholdelsesarbejde, selv om lejer har forsømt sin vedligeholdelsespligt.

Vilkår i lejekontrakt

Der kan ikke aftales leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde for lejeren end de vilkår, der gælder for andre lejere i ejendommen. med andre ord må der ved genudlejning ikke aftales vilkår, der var mere byrdefulde end de hidtil gældende. såfremt lejen i øvrigt i ejendommen er fastsat efter omkostningsbestemt leje, kan lejen ikke aftales til et større beløb end den omkostningsbestemte leje. Såfremt enkelte lejere har lejekontrakter med mere bebyrdende vilkår, end resten af ejendommens lejere, skal disse kompenseres, typisk med en leje-nedsættelse eller andre begunstigende vilkår

Opkrævning af udgift til vand, varme, el

Såfremt udlejer vil opkræve lejer for forbruget af el, vand & varme skal de ske på baggrund af individuelle målere. Er der ikke individuelle målere, kan lejer intet opkræves.

Nu om dage er alle hustande i Danmark forsynet med individuelle el-måler, der ingen manuel afmåling kræver, men derimod sender oplysninger om forbrug direkte til el-forsynings-selskaberne.

Fjernvarme-installationer er typisk monteret med individuelle måler. Den mest udbredte opvarmnings-metode er fjernvarme med radiator i lejemålet. På disse radiatorer sidder der en måler, som typisk vil blive aflæst en gang om året.

I mange ældre ejendomme findes der ingen individuelle vand-målere. såfremt lejemål har en individuel vand-måler, vil disse typisk være placeret under vasken eller på badeværelset. Findes der ingen individuel vand-måler, kan udlejer ikke opkræve for vand. Har lejer betalt aconto for vand, skal dette beløb refunderes til lejer.

Få juridisk rådgivning

Send en mail til peter@jura-hjaelp.dk for at få hjælp. Vi vil sammen gennemgå dine udfordringer

Skriv til mig

Jeg svarer inden for 24 timer

Jeg ringer dig op for et telefonmøde

Sammen gennemgår vi dine udfordringer

​Foretrækker du at ringe?

Du er også meget velkommen til at ringe til mig på 20 92 18 87, du kan ringe alle dage mellem kl. 8 og 22.